Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


AIDEA

AIDEA

P̶o̶g̶o̶v̶o̶r̶i̶ o̶ z̶a̶v̶e̶s̶t̶i̶, v̶e̶s̶o̶l̶j̶u̶, d̶r̶o̶g̶a̶h̶, n̶a̶š̶i̶ k̶u̶l̶t̶u̶r̶i̶, t̶e̶h̶n̶o̶l̶o̶g̶i̶j̶i̶ i̶n̶ p̶r̶i̶h̶o̶d̶n̶o̶s̶t̶i̶ č̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶v̶̶̶e̶̶̶š̶̶̶t̶̶̶v̶̶̶a̶̶̶ ̶ ... Pogovori o idejah.

WWW: https://aidea.si


Najnovejše epizode

Objavljeno
pred 23 urami

Objavljeno
pred 23 urami

Objavljeno
pred 7 dnevi

Objavljeno
pred 11 dnevi

Objavljeno
pred 22 dnevi

Objavljeno
01.05.2020

Objavljeno
26.04.2020

Objavljeno
15.04.2020

Objavljeno
01.04.2020

Objavljeno
27.03.2020

Objavljeno
18.03.2020

Objavljeno
05.03.2020

Objavljeno
19.02.2020

Objavljeno
06.02.2020

Objavljeno
21.01.2020

Objavljeno
07.01.2020

Objavljeno
02.01.2020

Objavljeno
25.12.2019

Objavljeno
10.12.2019

Objavljeno
25.11.2019

Objavljeno
13.11.2019

Objavljeno
17.10.2019

Objavljeno
02.10.2019

Objavljeno
21.09.2019

Objavljeno
18.09.2019

Objavljeno
04.09.2019

Objavljeno
21.08.2019

Objavljeno
08.08.2019

Objavljeno
25.07.2019

Objavljeno
11.07.2019