Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


AIDEA

AIDEA

P̶o̶g̶o̶v̶o̶r̶i̶ o̶ z̶a̶v̶e̶s̶t̶i̶, v̶e̶s̶o̶l̶j̶u̶, d̶r̶o̶g̶a̶h̶, n̶a̶š̶i̶ k̶u̶l̶t̶u̶r̶i̶, t̶e̶h̶n̶o̶l̶o̶g̶i̶j̶i̶ i̶n̶ p̶r̶i̶h̶o̶d̶n̶o̶s̶t̶i̶ č̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶v̶̶̶e̶̶̶š̶̶̶t̶̶̶v̶̶̶a̶̶̶ ̶ ... Pogovori o idejah.

WWW: https://aidea.si


Najnovejše epizode

Objavljeno
pred 2 dnevoma

Objavljeno
pred 8 dnevi

Objavljeno
pred 16 dnevi

Objavljeno
pred 23 dnevi

Objavljeno
25.08.2022

Objavljeno
18.08.2022

Objavljeno
11.08.2022

Objavljeno
28.07.2022

Objavljeno
21.07.2022

Objavljeno
17.07.2022

Objavljeno
14.07.2022

Objavljeno
07.07.2022

Objavljeno
07.07.2022

Objavljeno
30.06.2022

Objavljeno
23.06.2022

Objavljeno
16.06.2022

Objavljeno
09.06.2022

Objavljeno
03.06.2022

Objavljeno
26.05.2022

Objavljeno
23.05.2022

Objavljeno
20.05.2022

Objavljeno
12.05.2022

Objavljeno
05.05.2022

Objavljeno
29.04.2022

Objavljeno
22.04.2022

Objavljeno
14.04.2022

Objavljeno
31.03.2022

Objavljeno
24.03.2022

Objavljeno
17.03.2022

Objavljeno
03.03.2022