Slovenski Podcasti

Seznam vseh slovenskih podcastov


AIDEA

AIDEA

P̶o̶g̶o̶v̶o̶r̶i̶ o̶ z̶a̶v̶e̶s̶t̶i̶, v̶e̶s̶o̶l̶j̶u̶, d̶r̶o̶g̶a̶h̶, n̶a̶š̶i̶ k̶u̶l̶t̶u̶r̶i̶, t̶e̶h̶n̶o̶l̶o̶g̶i̶j̶i̶ i̶n̶ p̶r̶i̶h̶o̶d̶n̶o̶s̶t̶i̶ č̶̶̶l̶̶̶o̶̶̶v̶̶̶e̶̶̶š̶̶̶t̶̶̶v̶̶̶a̶̶̶ ̶ ... Pogovori o idejah.

WWW: https://aidea.si


Najnovejše epizode

Objavljeno
pred 6 dnevi

Objavljeno
pred 13 dnevi

Objavljeno
pred 19 dnevi

Objavljeno
pred 27 dnevi

Objavljeno
02.04.2021

Objavljeno
25.03.2021

Objavljeno
11.03.2021

Objavljeno
04.03.2021

Objavljeno
18.02.2021

Objavljeno
11.02.2021

Objavljeno
04.02.2021

Objavljeno
28.01.2021

Objavljeno
14.01.2021

Objavljeno
07.01.2021

Objavljeno
31.12.2020

Objavljeno
24.12.2020

Objavljeno
21.12.2020

Objavljeno
10.12.2020

Objavljeno
03.12.2020

Objavljeno
26.11.2020

Objavljeno
19.11.2020

Objavljeno
29.10.2020

Objavljeno
22.10.2020

Objavljeno
15.10.2020

Objavljeno
08.10.2020

Objavljeno
01.10.2020

Objavljeno
24.09.2020

Objavljeno
10.09.2020

Objavljeno
03.09.2020

Objavljeno
27.08.2020